ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ НА TAOCENTER.BG

 

Какво представлява настоящата политика?

Администраторът взима защитата на личните Ви данни много сериозно. Ние обработваме Вашите лични данни в съответствие със задължителните регулации за защита на личните данни и тази политика за поверителност. Ако използвате този уебсайт, определен тип от Вашите лични данни ще бъдат събрани. Лична информация е всякакъв вид данни, чрез които можете да бъдете идентифицирани. В тази политика е обяснено кой и как ще обработва личните Ви данни, за колко време ще се съхраняват личните Ви данни, какви са мерките за защита, които са предприети във връзка с обработката на личните Ви данни и др.

Когато изберете да предоставите Вашите лични данни, Вие декларирате, че сте се запознали с настоящата политика за защита на лични данни.

Кой обработва личните Ви данни и носи отговорност?

Личните Ви данни се обработват от taocenter.bg , София, България
Бул. “Арсеналски” № 9 (наричано за краткост „Администратора“). Администраторът е лице, което само или с други решава целите и начините, за които ще бъдат обработвани данните (имена. имейли, адреси и т.н.).

Как събираме данни на нашия уебсайт?

Някои от данните, които събираме, биват събрани едва когато вие ни ги предоставите. Такъв случай, например, е предоставянето на Вашите данни при попълване на „Формата за контакти“. Друга част от данните се събират автоматично от нашите IT-системи, когато посетите сайта ни. Тези данни са главно технически по вид, например – браузърът и операционната система, която използвате или часът, в който посещавате сайта ни. Тези данни се събират автоматично в момента, в който посетите сайта ни.

Какви права имате относно Вашите данни?

Вие винаги имате правото безплатно да изискате информация относно събираните данни, произходът им, получателите им и целта, за която биват използвани. Също така, имате правото да изискате данните да бъдат поправени, блокирани или изтрити. Вие можете да се свържете с нас по всяко време ако имате някакви допълнителни въпроси относно поверителността и защитата на данни. Разбира се, при нужда можете да подадете оплакване към компетентните органи. Повече информация за правата си и как да ги упражните ще намерите по-долу в настоящата политика.

Използват ли се методи на анализ и инструменти на трети страни?

Когато посещавате нашия уебсайт, може да бъде направен статистически анализ на Вашето поведение при сърфиране. Това се осъществява главно чрез използването на бисквитки и анализи. Анализът на Вашето поведени при сърфиране обикновено е анонимно, т.е. ние няма да можем да идентифицираме Вашата самоличност на базата на тези данни. Вие можете да възразите срещу тези анализи или да ги ограничите като не използвате някои инструменти.

Подробна информация може да бъде намерена в настоящата политика за поверителност.

Кога обработваме личните Ви данни?
„Бисквитки“

Бисквитките не увреждат компютъра ви и не съдържат никакви вируси. Бисквитките правят taocenter.bg по-лесен за употреба, ефикасен и сигурен. Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър и се запазват от Вашия браузър. Повечето от „бисквитките“, които използваме, са така наречените „сесийни бисквитки“. Те се изтриват автоматично след посещението Ви. Други бисквитки остават в паметта на устройството ви, докато не ги изтриете. Тези „бисквитки“ ни позволяват да разпознаем браузъра Ви при следващото посещение на сайта. Можете да конфигурирате браузъра си, да Ви информира за използването на „бисквитки“, така че да можете да решите за всеки отделен случай дали да приемете или отхвърлите „бисквитка“. Освен това, браузърът Ви може да бъде конфигуриран да приема автоматично „бисквитки“ при определени условия или да ги отхвърля винаги, или автоматично да изтрива „бисквитките“, когато затваряте браузъра си. Деактивирането на „бисквитките“ може да ограничи функционалността на taocenter.bg . TAO Център има законен интерес от съхраняването на „бисквитки“, за да осигури оптимизирана услуга, предоставена без технически грешки. Ако се съхраняват и други „бисквитки“ (като тези, използвани за анализиране на поведението при сърфиране), те ще бъдат посочени в съответната Cookie Policy на уебсайта.

Регистрационни файлове на сървъра

Уебсайтът www.taocenter.bg автоматично събира и съхранява информация, която Вашият браузър автоматично ни препраща в „регистрационните файловете на сървъра“. Тази информация е:

 • Вид на браузъра и версия на браузъра
 • Използвана операционна система
 • Име на хоста на компютъра за достъп
 • Време на заявката за сървър
 • IP адрес

Предоставените данни няма да бъдат комбинирани с данни от други източници.

Записване за имейли

След като предоставите имейла си, последният ще бъде използван за т.нар. директен маркетинг, доколкото това е разрешено от закона. Когато използваме личните ви данни за целите на директен маркетинг, търговски бюлетини и маркетингови съобщения за нови продукти и услуги или други оферти, които смятаме, че може да представляват интерес за вас, включваме връзка и/или специална функционалност за прекратяване на абонамента, която можете да използвате, ако не искате да Ви изпращаме съобщения в бъдеще. Това може да стане като натиснете бутона Отписване. В този случай ние ще преустановим обработката на личните ви данни и ще ги заличим от базата си с данни.

Контактна форма

В секцията „Контакти“ на taocenter.bg или чрез препращане от друга секция на уебсайта, можете да се свържете с нас, а ние ще се радваме да отговорим на запитването Ви, за което е необходимо да предоставите следните Ваши лични:

 • две или три имена;
 • електронна поща;

Ако ни изпратите въпроси чрез формата за контакт, ние ще съберем данните, въведени във формуляра, включително данните за контакт, които предоставяте, за да отговорим на въпроса Ви и на всички последващи въпроси. Ние не споделяме тази информация без Ваше разрешение.

Ще съхраним данните, които ни предоставяте в контактната форма докато не изискате тяхното изтриване, отмените своето съгласие за тяхното съхранение или целта за нейното съхранение вече не важи (например след изпълнение на заявката ви). Всякакви задължителни законови разпоредби, особено тези относно задължителните периоди на запазване на данни, остават незасегнати от тази разпоредба.

Вие можете да отхвърлите Вашето съгласие по всяко време. Данните, обработени преди да получим заявката Ви, все още ще могат да бъдат законно обработвани.

На какво основание обработваме личните Ви данни?

Обработваме личните данни, които сте ни предоставили само и единствено на основание Вашето изрично съгласие да предоставите личните си данни. В определени случаи, можем да обработваме Вашите лични данни във връзка със законови задължения, които имаме или с цел да защитим наш легитимен интерес. При всички случаи, ще обработваме личните Ви данни, на основания, предвидени в чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година.

Какви права имате, в качеството Ви на субект на лични данни?

Вие имате следните права, за които ние ще съдействаме по всяко време:

 • Да получите информация към момента на събиране на личните Ви данни;
 • Да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни;
 • Да изискате достъп до личните си данни;
 • Да изискате да бъдат коригирани личните Ви данни;
 • Да изискате да бъдат изтрити личните Ви данни;
 • Да ограничите обработването на личните Ви данни;
 • Да направите възражение срещу обработването на личните Ви данни;
 • Да се възползвате от правото си на преносимост на личните Ви данни;
 • Да търсите защита на правата си чрез жалба до съответният надзорен орган на национално ниво или по съдебен ред.
Как може да упражните правата си?
 • Всяко едно от изброените права, може да упражните като изпратите писмено уведомление на адрес София, България Бул. “Арсеналски” № 9 отправено до Администратора. Заявлението се подава лично от Вас или от упълномощено от Вас лице, освен ако специален закон не предвижда друго.
 • Заявлението следва да съдържа име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице, описание на искането, предпочитана форма за комуникация и действия по чл. 15-22 от Регламент (ЕС) 2016/679, подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция. В случай че заявлението се подава чрез пълномощик, следва да бъде приложено и изрично пълномощно.

Ако имате каквито и да било въпроси относно това как да упражните правата си, се обърнете към нас.

Какво става ако не дадете съгласие за обработване на личните Ви данни или оттеглите съгласието си?

В случай че не дадете съгласието си личните Ви данни да бъдат обработвани от нас или оттеглите вече даденото си съгласие, няма да можете да използвате услугите, предлагани чрез taocenter.bg, за които се изисква да предоставите данни.

Какво става ако не съм навършил 16 години?

Ние обработваме лични данни само на лица, които са навършили 16 години. Предоставяйки ни Вашите лични данни, Вие декларирате, че имате навършени 16 години.

Какви мерки сме предприели, за да защитим личните Ви данни?

Ние добре разбираме колко е важно личните Ви данни да се обработват правилно и да са защитени. Екипът на Администратора е въвел адекватни технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни. Тези мерки, наред с другото, осигуряват спазването на принципите, залегнали при обработката на лични данни като се гарантира, че личните Ви данни са:

 • обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните („законосъобразност, добросъвестност и прозрачност”);
 • събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели („ограничение на целите”);
 • подходящи, свързани с и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум”);
 • точни и поддържани в актуален вид. Предприели сме всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват („точност”);
 • съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни; („ограничение на съхранението”);
 • обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност”);
 • Администратора носи отговорност и е в състояние да докаже, че спазва основните принципи, свързани с обработка на личните данни („отчетност“).
Кога можем да променяме настоящата политика?

Администратора си запазва правото да променя настоящата политика по всяко време, като я актуализира, допълва и изменя.